Vedtægter

Ishøj Erhvervsforenings vedtægter

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Ishøj Erhvervsforening. Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune.

 

2. Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme samarbejde, udvikling og vækst i det lokale erhvervsliv.

Foreningen arbejder for:

  • At varetage det lokale erhvervslivs interesser herunder at søge indflydelse på beslutninger, der træffes i  kommunalt regi og fungere som høringspart og sparringspartner i kommunale spørgsmål, der er af relevans for foreningen og dens medlemmer
  • At skabe netværk mellem foreningens medlemmer og at afholde erhvervsrelaterede samt sociale arrangementer efter medlemmernes ønske

 

3. Medlemskab

Alle, der driver virksomhed i Ishøj Kommune eller er tinglyst ejer af en erhvervsgrund eller -ejendom i Ishøj Kommune kan blive medlem af foreningen.

Medlemmerne kan tegnes af privatpersoner, selskaber, foreninger eller andre juridiske personer, der opfylder betingelserne for medlemskab.

 

4. Medlemsforpligtelser
Alle medlemmer af foreningen skal overholde foreningens vedtægter og den lovgivning, der gælder for området. Medlemmer af foreningen må ikke træffe foranstaltninger, der er i strid med gældende kommuneplan, byplanvedtægt eller lokalplan.

 

Foreningen kan give medlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter en henstilling. Foreningen kan ekskludere medlemmer, der gentagne gange overtræder vedtægterne.

 

5. Udmeldelse
Når et medlem er meldt ind, fortsætter medlemskabet, indtil medlemmet skriftligt melder sig ud til foreningens sekretariat.

 

Alle medlemmer kan melde sig ud af foreningen med en måneds forudgående skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår. Udmeldte medlemmer får ikke refunderet betalte kontingenter og har ingen andel i foreningens midler.

 

6. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe medlemskabet til ophør, hvis medlemmet ikke har betalt skyldigt kontingent senest 30 dage efter, at foreningens sekretariat skriftligt har sendt en opkrævning.

 

Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem, ligesom bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det er begrundet i hensynet til foreningens virke, og hvis medlemmet modarbejder foreningen eller på anden måde viser sig uværdig til at være medlem. Den pågældende kan herefter anke afgørelsen ved førstkommende ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens beslutning skal godkendes med simpelt stemmeflertal for at stå ved magt.

 

Ekskluderede medlemmer har ingen andel i foreningens midler.

 

7. Hæftelse og kontingent
Alene foreningen hæfter for de dispositioner, som foreningen har truffet. Foreningens medlemmer hæfter derfor ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

Medlemmerne af foreningen betaler et kontingent, der dækker foreningens udgifter herunder driftsudgifter. Kontingentet bliver hvert år fastsat for det kommende kalenderår på den årlige generalforsamling. Kontingentet forventes årligt som minimum at stige med 3% i forhold til forrige års kontingent.

 

Foreningens sekretariat opkræver kontingent i januar. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af februar. Hvis et medlem ikke betaler kontingentet rettidigt, pålægger sekretariatet medlemmet et gebyr. Gebyrets størrelse godkendes ligeledes hvert år på generalforsamlingen.

 

8. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående kalenderår til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget herunder godkendelse af kontingent og restancegebyr
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 

Alle medlemmer kan vælges til de poster, der skal besættes, hvis medlemmet ikke skylder kontingent.

 

9. Ekstraordinær generalforsamling
Foreningen afholder ekstraordinær generalforsamling, hvis det bliver besluttet på generalforsamlingen eller af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer kræver det. Man skal skriftligt anmode bestyrelsen om en ekstraordinær generalforsamling ved at sende en mail eller et brev til foreningens sekretariat og angive den dagsorden, man ønsker behandlet.

 

 

10. Indkaldelse
Foreningen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Foreningen er forpligtet til at indkalde hvert enkelt medlem skriftligt og offentliggøre indkaldelsen på Ishøj Kommunes hjemmeside.

 

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen og indeholde dagsorden samt, for den ordinære generalforsamlings vedkommende, et eksemplar af årsregnskabet.

 

Det skal fremgå af indkaldelsen, hvis der på generalforsamlingen skal forhandles om forslag, der kun kan vedtages med en særlig stemmemajoritet.

 

11. Indkomne forslag
Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til bestyrelsen på sekretariatets adresse senest den 1. april med forslagsstillerens underskrift.

 

På en generalforsamling kan de fremmødte kun træffe beslutning om de forslag, der er skrevet på dagsordenen samt ændringsforslag til disse.

 

12. Stemmeret
På en generalforsamling kan medlemmer enten selv møde op eller sende en skriftlig fuldmagt. Alle medlemmer har 1 stemme, der alle vægter ens.

 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne jfr. 13. Vedtægtsændringer og 19. Foreningens opløsning. Både fremmødte medlemmers stemmer og eventuelle fuldmagter tæller med i afstemningen.

 

13. Vedtægtsændringer
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer er mødt, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det.

 

Møder 2/3 af foreningens medlemmer ikke på generalforsamlingen, afholder man inden for 4 uger en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der møder frem.

 

14. Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår 3 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år.

 

Der vælges indtil 3 suppleanter for 1 år ad gangen.

 

Der kan finde genvalg sted af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter.

 

Det er foreningens ønske, at bestyrelsens medlemmer er repræsentative for erhvervslivet i Ishøj Kommune. Foreningen tilstræber derfor at have repræsentanter fra alle kommunens erhvervsområder siddende i bestyrelsen.

 

15. Bestyrelsens konstitution og arbejde
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsen indkaldes til bestyrelsesmøderne af formanden, når vedkommende finder det nødvendigt, eller når det forlanges af to medlemmer.

 

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

 

16. Administration
Ved foreningens stiftelse er det aftalt, at Ishøj Kommune (Erhvervskontoret) fungerer som sekretariat og dermed administrator af foreningen. Ishøj Kommune (Erhvervskontoret) vil udover sekretærfunktionen også udarbejde regnskab, budget samt opkræve medlemskontingent. Dette arbejde udføres vederlagsfrit af Ishøj Kommune. Ishøj Kommune kan opsige denne administrationsaftale med tre måneders forudgående skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår.

 

17. Revision og regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

På den ordinære generalforsamling vælges en ekstern revisor til at udarbejde og revidere foreningens regnskab, bilag og aktiver. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisoren.

 

Revisor vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

18. Foreningens tegning
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller den samlede bestyrelse, men bestyrelsen er bemyndiget til at meddele prokura.

 

19. Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som udelukkende er varslet til dette formål, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer er mødt, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det.

 

Samme generalforsamling har i tilfælde af beslutning om opløsning ret til at bestemme, hvordan foreningens midler skal anvendes.

 

Møder 2/3 af foreningens medlemmer ikke på generalforsamlingen, afholder man inden for 4 uger en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der møder frem.

 

– Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. juni 2016